இழப்புகளில் இன்பம்

இழப்புகளில் இன்பம், வீழ்ச்சிகளில் எழுச்சி, சாவுகளில் நித்தியம், இவை கிறிஸ்தவ வாழ்வின் நிச்சயங்கள்.

(Visited 3 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE