உனது பாிசுத்ததிற்குத்

உனது பாிசுத்ததிற்குத் தக்கதாக உனது கிறிஸ்தவ வாழ்வின் வெற்றி அமையும் – ராபா்ட் முா்ரே

(Visited 6 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE