கிறிஸ்து இருந்தால்

கிறிஸ்து இருந்தால் கிடங்கும் சிங்காசனமாகும் கிறிஸ்து இல்லையேல் கிடங்கும் நரகமாகும்- மார்ட்டின் லூத்தர்

(Visited 9 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE