ஒரு சிறப்பு பார்வை – தானியேல் புத்தகம்

இப்புத்தகம் மூல மொழியாகிய எபிரேயத்தில் தானியீல் (Daniyel)‎‏‎ என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் அர்த்தம், “கடவுளே என் நியாயாதிபதி” என்பதாகும். நம்முடைய பரிசுத்த Read More