Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Yesuvai Andri songs, Yesuvai Andri songs lyrics

Yesuvai Andri Keerthanai Song Lyrics Chords PPT Tamil Christian Keerthanai Song

யேசுவை அன்றி வேறொரு ரட்சகர்

காசினி தனிலுண்டோ, மனமே?-அவர்

நேசமறிந்து விசுவாசம் இல்லாமலே,

மோசம் போவதேன், மனமே

ஆதம் ஏவை செய்த பாதகம் தொலைந்திடப்

பூதலம் வந்ததார், மனமே?-கொடும்

யூதர்களால் பல வாதைகள் கொண்டு திவ்ய

போதகம் செய்ததார், மனமே

இந்த வாழ்வு கன நிந்தை என்றுனது

சிந்தை தெளிந்திருந்தும், மனமே-ஐயோ

பந்த பாசமதில் நொந்து நாள் தோறும் அ

லைந்து திரிவதேன், மனமே

பூதல மீதினில் ஓதரி தாம் பரஞ்

சோதியைப் போற்றிசெய் மனமே;-செய்தால்

பாதகம் போய் மோட்ச சாதகம் ஆமென்று

வேதமுரைக்கு தல்லோ மனமே

DOWNLOAD PPT

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, Yesuvai Andri songs, Yesuvai Andri songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

கிறிஸ்மஸ் Bike Ride திருச்சி மக்களே ரெடியா?

அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள், வரும் ...
Read More

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE