Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, devathae oor ega songs, devathae oor ega songs lyrics

DEVATHAE OOR EGA KEERTHANAI SONG LYRICS CHORDS PPT TAMIL CHRISTIAN KEERTHANAI SONG

தேவதே, ஓர் ஏக வஸ்து, தேவ நாமனாம் கிறிஸ்து,
தேவன் ஆதியே நமா!

ஜீவ ஆவி எகோவா, அல்பா ஒமேகா, நமஸ்து-ஒரு-தேவதே

மூவராய் அரூபியாய் முன் ஊழி ஊழி காலம் வாழ்
பாவ தாழ்விலா வலா, பராபரா, தயாபரா!-ஒரு

ஆதியாய் அனாதியாய், அரூபியாய்ச் சொரூபியாய்,
நீதி ஞாய நேர்மையாய், நீடூழி ஆள் சுயாதிபா!-ஒரு
மாசில்லா நேச வாச மட்டில்லா நன்மையே,
தேசுலா வனாதி ஏசு மா சிறந்த உண்மையே!-ஒரு

ஈறில்லா மெய்ஞ்ஞான ஜோதி, ஏகமாம், ஆனந்தமே,
மாறிலா தனுக்ரகஞ்செய வந்த ஆதியந்தமே!-ஒரு

 

DOWNLOAD PPT

Songs Description:
Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanai songs, devathae oor ega songs, devathae oor ega songs lyrics
(Visited 1 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

MORE