இரக்கமுள்ள தேவன்

இரக்கமுள்ள தேவன் இல்லையெனில் உலகம் அக்கினி கடலாகியிருக்கும். நீதியுள்ள தேவன் இல்லையெனில்

உலகம் அராஜக நரகமாகியிருக்கும்.

(Visited 7 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE