நாம் பாவம்

நாம் பாவம் செய்யும்பொழுது, நமது இரட்சகர் முகத்தை ஒரு கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் பார்க்கக்கூடுமானால் ,பிறகு எப்பொழுதாவது அவருக்குத் துயரந் தரக்கூடிய ஒன்றைச் செய்யும் மனது நமக்கு வருமா? – ஏமி கார்மைக்கல்

(Visited 6 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE