பிறர் கண்ணிலிருக்கும்

பிறர் கண்ணிலிருக்கும் துரும்பு உனது கண்ணிலிருக்கும் உத்திரத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கலாம்.

(Visited 2 times, 1 visits today)

POPULAR POST

Popular posts:


NEWS

Christsquare.com Star Singer 2021

கிறிஸ்துவ நன்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ...
Read More
MORE