Aarum Thunai Illayae Lyrics Song Chords PPT -ஆரும் துணை இல்லையே எனக்

ஆரும் துணை இல்லையே எனக்
காதியான் திருப்பாலா – உன்தன்
ஐந்து காயத்தின் அடைக்கலம் கொடுத்
தாளுவாய் யேசுநாதா.

சீர் உலாகு பூங்காவில் ஓர் கனி
தின்ற பாதகம் மாற்றவே
சிலுவை மீதினிலே உயிர்விடும்
தேவனே என் சுவாமி. – ஆரும்

1.முந்து மானிடர் தந்த தீவினை முழுவதும் அறவேண்டியே
முள்முடியுடன் குருசில் ஏறிய முன்னவா கிருபை கூர்வையே
சிந்தும் உன் உதிரத்தில் என் வினை தீர்த்திரசியும்; ஐயனே
தீயபாவி எனக்கு வேறொரு செயலிடம் துணை இல்லையே! – ஆரும்

2.தந்தை தாயாரும் மைந்தர் மாதரும் சகலரும் உதவார்களே
சாகும்நாளாதில் நீ அலால் எனைத் தாங்குவார்களும் உண்டுமோ?
சொந்தம் நீ எனக்கன்றி வேறொரு சொந்தமானவர் இல்லையே
சுற்றமும் பொருள் அத்தமும் முழபத்தமே என் தெத்தனே!- ஆரும்

3.கள்ளனாயினும் வெள்ளனாயினும் பிள்ளை நான் உனக்கல்லவோ?
கர்த்தனே வலப்பக்கமேவிய கள்ளனுக் கருள் செய்தையே
தள்ளி என்னைவிடாமல் உன்னடி தந்து காத்தருள் அப்பனே
தயவாய் ஒரு குரசில் ஏறிய சருவ ஜீவ தயா பரா – ஆரும்

4.நன்றி அற்றவனாகிலும் எனைக் கொன்று போடுவதாகுமோ?
நட்டமே படும் கெட்ட மைந்தனின் கிட்ட ஓடினதில்லையோ?
கொன்றவர்க் கருள் செய்யும் என்று பிதாவை நோக்கிய கொற்றவா
குற்றம் ஏது செய்தாலும் நீ எனைப் பெற்றவா பொறுத் தாள்வையே – ஆரும்

5.பக்தியேதும் இலாது மாய சுகத்தை நாடுய பித்தனாய்ப்
பாழிலே என்றன் நாள் எலாங் கெடுத் தேழையாகினேன் என் செய்வேன்?
சத்ருவான பிசாசினால் வரும் தந்திரம் கொடிதல்லவோ?
தஞ்சம் அற்றவன் ஆகினேன் உன் தஞ்சல் கூறும் அனாதியே

Aarum Thunai Illayae lyrics songs, Aarum Thunai Illayae song lyrics, Aarum Thunai Illayae Lyrics Song Chords PPT -ஆரும் துணை இல்லையே எனக்

Download PPT

aarum thunnai illaiyae enak
kaathiyaan thiruppaalaa – unthan
ainthu kaayaththin ataikkalam koduth
thaaluvaay yaesunaathaa.

seer ulaaku poongaavil or kani
thinta paathakam maattavae
siluvai meethinilae uyirvidum
thaevanae en suvaami. – aarum

1.munthu maanidar thantha theevinai muluvathum aravaenntiyae
mulmutiyudan kurusil aeriya munnavaa kirupai koorvaiyae
sinthum un uthiraththil en vinai theerththirasiyum; aiyanae
theeyapaavi enakku vaeroru seyalidam thunnai illaiyae! – aarum

2.thanthai thaayaarum mainthar maatharum sakalarum uthavaarkalae
saakumnaalaathil nee alaal enaith thaanguvaarkalum unndumo?
sontham nee enakkanti vaeroru sonthamaanavar illaiyae
suttamum porul aththamum mulapaththamae en theththanae!- aarum

3.kallanaayinum vellanaayinum pillai naan unakkallavo?
karththanae valappakkamaeviya kallanuk karul seythaiyae
thalli ennaividaamal unnati thanthu kaaththarul appanae
thayavaay oru kurasil aeriya saruva jeeva thayaa paraa – aarum

4.nanti attavanaakilum enaik kontu poduvathaakumo?
nattamae padum ketta mainthanin kitta otinathillaiyo?
kontavark karul seyyum entu pithaavai Nnokkiya kottavaa
kuttam aethu seythaalum nee enaip pettavaa poruth thaalvaiyae – aarum

5.pakthiyaethum ilaathu maaya sukaththai naaduya piththanaayp
paalilae entan naal elaang keduth thaelaiyaakinaen en seyvaen?
sathruvaana pisaasinaal varum thanthiram kotithallavo?
thanjam attavan aakinaen un thanjal koorum anaathiyae

ஆரும் துணை இல்லையே
aarum thunnai illaiyae

ஆரும் துணை இல்லையே எனக்
aarum thunnai illaiyae enak
காதியான் திருப்பாலா – உன்தன்
kaathiyaan thiruppaalaa – unthan
ஐந்து காயத்தின் அடைக்கலம் கொடுத்
ainthu kaayaththin ataikkalam koduth
தாளுவாய் யேசுநாதா.
thaaluvaay yaesunaathaa.

சீர் உலாகு பூங்காவில் ஓர் கனி
seer ulaaku poongaavil or kani
தின்ற பாதகம் மாற்றவே
thinta paathakam maattavae
சிலுவை மீதினிலே உயிர்விடும்
siluvai meethinilae uyirvidum
தேவனே என் சுவாமி. – ஆரும்
thaevanae en suvaami. – aarum

1.முந்து மானிடர் தந்த தீவினை முழுவதும் அறவேண்டியே
1.munthu maanidar thantha theevinai muluvathum aravaenntiyae
முள்முடியுடன் குருசில் ஏறிய முன்னவா கிருபை கூர்வையே
mulmutiyudan kurusil aeriya munnavaa kirupai koorvaiyae
சிந்தும் உன் உதிரத்தில் என் வினை தீர்த்திரசியும்; ஐயனே
sinthum un uthiraththil en vinai theerththirasiyum; aiyanae
தீயபாவி எனக்கு வேறொரு செயலிடம் துணை இல்லையே! – ஆரும்
theeyapaavi enakku vaeroru seyalidam thunnai illaiyae! – aarum
2.தந்தை தாயாரும் மைந்தர் மாதரும் சகலரும் உதவார்களே
2.thanthai thaayaarum mainthar maatharum sakalarum uthavaarkalae
சாகும்நாளாதில் நீ அலால் எனைத் தாங்குவார்களும் உண்டுமோ?
saakumnaalaathil nee alaal enaith thaanguvaarkalum unndumo?
சொந்தம் நீ எனக்கன்றி வேறொரு சொந்தமானவர் இல்லையே
sontham nee enakkanti vaeroru sonthamaanavar illaiyae
சுற்றமும் பொருள் அத்தமும் முழபத்தமே என் தெத்தனே!- ஆரும்
suttamum porul aththamum mulapaththamae en theththanae!- aarum
3.கள்ளனாயினும் வெள்ளனாயினும் பிள்ளை நான் உனக்கல்லவோ?
3.kallanaayinum vellanaayinum pillai naan unakkallavo?
கர்த்தனே வலப்பக்கமேவிய கள்ளனுக் கருள் செய்தையே
karththanae valappakkamaeviya kallanuk karul seythaiyae
தள்ளி என்னைவிடாமல் உன்னடி தந்து காத்தருள் அப்பனே
thalli ennaividaamal unnati thanthu kaaththarul appanae
தயவாய் ஒரு குரசில் ஏறிய சருவ ஜீவ தயா பரா – ஆரும்
thayavaay oru kurasil aeriya saruva jeeva thayaa paraa – aarum
4.நன்றி அற்றவனாகிலும் எனைக் கொன்று போடுவதாகுமோ?
4.nanti attavanaakilum enaik kontu poduvathaakumo?
நட்டமே படும் கெட்ட மைந்தனின் கிட்ட ஓடினதில்லையோ?
nattamae padum ketta mainthanin kitta otinathillaiyo?
கொன்றவர்க் கருள் செய்யும் என்று பிதாவை நோக்கிய கொற்றவா
kontavark karul seyyum entu pithaavai Nnokkiya kottavaa
குற்றம் ஏது செய்தாலும் நீ எனைப் பெற்றவா பொறுத் தாள்வையே – ஆரும்
kuttam aethu seythaalum nee enaip pettavaa poruth thaalvaiyae – aarum
5.பக்தியேதும் இலாது மாய சுகத்தை நாடுய பித்தனாய்ப்
5.pakthiyaethum ilaathu maaya sukaththai naaduya piththanaayp
பாழிலே என்றன் நாள் எலாங் கெடுத் தேழையாகினேன் என் செய்வேன்?
paalilae entan naal elaang keduth thaelaiyaakinaen en seyvaen?
சத்ருவான பிசாசினால் வரும் தந்திரம் கொடிதல்லவோ?
sathruvaana pisaasinaal varum thanthiram kotithallavo?
தஞ்சம் அற்றவன் ஆகினேன் உன் தஞ்சல் கூறும் அனாதியே
thanjam attavan aakinaen un thanjal koorum anaathiyae

Tags

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create