Innaalae Kiristhu Vettriyai Lyrics Song Chords PPT - பாமாலை: 124 இந்நாளே கிறிஸ்துவெற்றியை

1.இந்நாளே கிறிஸ்துவெற்றியை
அடைந்து தம் பகைஞரைச்
சிறைப்பிடித்துக் கொண்டுபோம்
ஜெய நாளேன்று பாடுவோம்.
அல்லேலூயா.

2.பேய் பாவம் சாவு நரகம்
என்கேடும் இன்றையத்தினம்
எழுந்த கிறிஸ்தின் காலுக்குக்
கீழாய் விழுந்து கெட்டது.
அல்லேலூயா.

3.பெண்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
விடியற்காலம் கர்த்தரைக்
கெபியில் பார்க்க வரவே,
முன்தான் எழுந்திருந்தாரே.
அல்லேலூயா.

4.கெபியைத் தூதன் காண்பித்து,
அங்கில்லை வெற்றியாயிற்று,
உயிர்த்தெழுந்தாரென்று,
போய் அறிவியுங்கள் என்றான்
அல்லேலூயா.

5.இரண்டு சீஷரோடன்றே
வழியில் கர்த்தர் பேசவே,
பேரின்பம் மூண்டு, பிறகு
யாரென்ற்றியாயிற்று.
அல்லேலூயா.

6.அந்நாளில் சீஷர் கர்த்தரின்
தரிசனையைப் பார்த்தபின்
துக்கித்தவர்கள் நெஞ்சுக்குக்
சந்தோஷப் பூரிப்பாயிற்று.
அல்லேலூயா.

7.இச்சிம்சோன் துஷ்ட சிங்கத்தை
ஜெயித்ததின் அரண்களைத்
தகர்த்துப்போட்ட பராக்ரமர்,
அத்தால் நாம் நீங்கலானவர்.
அல்லேலூயா.

8.மூன்றே நாளாய் மீன் யோனாவைப்
பிடித்திருந்த்திவரை
அதிக்க் காலமாய்ய் குழி
அடைத்திருப்பதெப்படி?
அல்லேலூயா.

9.சாவால் விழுங்கப்பட்ட பின்
அவர் தெய்வீக ஜீவனின்
பலத்தால்சாவைப் போக்கினார்;
மாண்டோருக்கும் உயிர் ஈவார்.
அல்லேலூயா.

10.எகிப்துக்கின்று நீங்கினோம்.
சிறையிருப்பு தீர்ந்துபோம்;
ராப்போஜனத்தில் கிறிஸ்து தாம்
நாம் உண்கிறமெய்ப்பஷாவாம்.
அல்லேலூயா.

11.புளிப்பில்லாத அப்பமாம்
சன்மார்க்க போதகத்தை நாம்,
வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம்
புளித்த மாவைத் தள்ளுவோம்.
அல்லேலூயா.

12.சங்காரன் கிறிஸ்துதோழத்தில்
உள்யோரைத் தொடான்; ஏனெனில்
நாம் தப்ப அவர் ரத்தமே
நம்மை விலக்கிக் காக்குமே
அல்லேலூயா.

13.ஆகாயம் பூமி பொழுதும்
முன்துக்கமாம் சிருஷ்டியும்
சாத்தான் இத் திருநாளிலே
விழுந்ததால் மகிழுமே
அல்லேலூயா.

14.ஆ, எங்கள் ஆறுதலுக்கே
எழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவே,
ஜெயித்த உமக்கென்றைக்கும்
மாதோத்திரம் உண்டாகவும்.
அல்லேலூயா.

பாமாலை: 124 - இந்நாளே கிறிஸ்துவெற்றியை Pamalai Songs Lyrics , Innaalae Kiristhu Vettriyai , Innaalae Kiristhu Vettriyai lyrics songs, Innaalae Kiristhu Vettriyai song lyrics, Innaalae Kiristhu Vettriyai Lyrics Song Chords PPT

Download PPT

1.innaalae kiristhuvettiyai
atainthu tham pakainjaraich
siraippitiththuk konndupom
jeya naalaentu paaduvom.
allaelooyaa.

2.paey paavam saavu narakam
enkaedum intaiyaththinam
eluntha kiristhin kaalukkuk
geelaay vilunthu kettathu.
allaelooyaa.

3.pennkal njaayittukkilamai
vitiyarkaalam karththaraik
kepiyil paarkka varavae,
munthaan elunthirunthaarae.
allaelooyaa.

4.kepiyaith thoothan kaannpiththu,
angillai vettiyaayittu,
uyirththelunthaarentu,
poy ariviyungal entan
allaelooyaa.

5.iranndu seesharodante
valiyil karththar paesavae,
paerinpam moonndu, piraku
yaarenta்riyaayittu.
allaelooyaa.

6.annaalil seeshar karththarin
tharisanaiyaip paarththapin
thukkiththavarkal nenjukkuk
santhoshap poorippaayittu.
allaelooyaa.

7.ichchimson thushda singaththai
jeyiththathin arannkalaith
thakarththuppotta paraakramar,
aththaal naam neengalaanavar.
allaelooyaa.

8.moonte naalaay meen yonaavaip
pitiththirunththivarai
athikk kaalamaayy kuli
ataiththiruppatheppati?
allaelooyaa.

9.saavaal vilungappatta pin
avar theyveeka jeevanin
palaththaalsaavaip pokkinaar;
maanntoorukkum uyir eevaar.
allaelooyaa.

10.ekipthukkintu neenginom.
siraiyiruppu theernthupom;
raappojanaththil kiristhu thaam
naam unnkirameyppashaavaam.
allaelooyaa.

11.pulippillaatha appamaam
sanmaarkka pothakaththai naam,
valangik konntirukkintom
puliththa maavaith thalluvom.
allaelooyaa.

12.sangaaran kiristhutholaththil
ulyoraith thodaan; aenenil
naam thappa avar raththamae
nammai vilakkik kaakkumae
allaelooyaa.

13.aakaayam poomi poluthum
munthukkamaam sirushtiyum
saaththaan ith thirunaalilae
vilunthathaal makilumae
allaelooyaa.

14.aa, engal aaruthalukkae
eluntha Yesu kiristhuvae,
jeyiththa umakkentaikkum
maathoththiram unndaakavum.
allaelooyaa.

1.இந்நாளே கிறிஸ்துவெற்றியை
1.innaalae kiristhuvettiyai
அடைந்து தம் பகைஞரைச்
atainthu tham pakainjaraich
சிறைப்பிடித்துக் கொண்டுபோம்
siraippitiththuk konndupom
ஜெய நாளேன்று பாடுவோம்.
jeya naalaentu paaduvom.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
2.பேய் பாவம் சாவு நரகம்
2.paey paavam saavu narakam
என்கேடும் இன்றையத்தினம்
enkaedum intaiyaththinam
எழுந்த கிறிஸ்தின் காலுக்குக்
eluntha kiristhin kaalukkuk
கீழாய் விழுந்து கெட்டது.
geelaay vilunthu kettathu.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
3.பெண்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
3.pennkal njaayittukkilamai
விடியற்காலம் கர்த்தரைக்
vitiyarkaalam karththaraik
கெபியில் பார்க்க வரவே,
kepiyil paarkka varavae,
முன்தான் எழுந்திருந்தாரே.
munthaan elunthirunthaarae.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
4.கெபியைத் தூதன் காண்பித்து,
4.kepiyaith thoothan kaannpiththu,
அங்கில்லை வெற்றியாயிற்று,
angillai vettiyaayittu,
உயிர்த்தெழுந்தாரென்று,
uyirththelunthaarentu,
போய் அறிவியுங்கள் என்றான்
poy ariviyungal entan
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
5.இரண்டு சீஷரோடன்றே
5.iranndu seesharodante
வழியில் கர்த்தர் பேசவே,
valiyil karththar paesavae,
பேரின்பம் மூண்டு, பிறகு
paerinpam moonndu, piraku
யாரென்ற்றியாயிற்று.
yaarenta்riyaayittu.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
6.அந்நாளில் சீஷர் கர்த்தரின்
6.annaalil seeshar karththarin
தரிசனையைப் பார்த்தபின்
tharisanaiyaip paarththapin
துக்கித்தவர்கள் நெஞ்சுக்குக்
thukkiththavarkal nenjukkuk
சந்தோஷப் பூரிப்பாயிற்று.
santhoshap poorippaayittu.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
7.இச்சிம்சோன் துஷ்ட சிங்கத்தை
7.ichchimson thushda singaththai
ஜெயித்ததின் அரண்களைத்
jeyiththathin arannkalaith
தகர்த்துப்போட்ட பராக்ரமர்,
thakarththuppotta paraakramar,
அத்தால் நாம் நீங்கலானவர்.
aththaal naam neengalaanavar.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
8.மூன்றே நாளாய் மீன் யோனாவைப்
8.moonte naalaay meen yonaavaip
பிடித்திருந்த்திவரை
pitiththirunththivarai
அதிக்க் காலமாய்ய் குழி
athikk kaalamaayy kuli
அடைத்திருப்பதெப்படி?
ataiththiruppatheppati?
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
9.சாவால் விழுங்கப்பட்ட பின்
9.saavaal vilungappatta pin
அவர் தெய்வீக ஜீவனின்
avar theyveeka jeevanin
பலத்தால்சாவைப் போக்கினார்;
palaththaalsaavaip pokkinaar;
மாண்டோருக்கும் உயிர் ஈவார்.
maanntoorukkum uyir eevaar.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
10.எகிப்துக்கின்று நீங்கினோம்.
10.ekipthukkintu neenginom.
சிறையிருப்பு தீர்ந்துபோம்;
siraiyiruppu theernthupom;
ராப்போஜனத்தில் கிறிஸ்து தாம்
raappojanaththil kiristhu thaam
நாம் உண்கிறமெய்ப்பஷாவாம்.
naam unnkirameyppashaavaam.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
11.புளிப்பில்லாத அப்பமாம்
11.pulippillaatha appamaam
சன்மார்க்க போதகத்தை நாம்,
sanmaarkka pothakaththai naam,
வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம்
valangik konntirukkintom
புளித்த மாவைத் தள்ளுவோம்.
puliththa maavaith thalluvom.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
12.சங்காரன் கிறிஸ்துதோழத்தில்
12.sangaaran kiristhutholaththil
உள்யோரைத் தொடான்; ஏனெனில்
ulyoraith thodaan; aenenil
நாம் தப்ப அவர் ரத்தமே
naam thappa avar raththamae
நம்மை விலக்கிக் காக்குமே
nammai vilakkik kaakkumae
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
13.ஆகாயம் பூமி பொழுதும்
13.aakaayam poomi poluthum
முன்துக்கமாம் சிருஷ்டியும்
munthukkamaam sirushtiyum
சாத்தான் இத் திருநாளிலே
saaththaan ith thirunaalilae
விழுந்ததால் மகிழுமே
vilunthathaal makilumae
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.
14.ஆ, எங்கள் ஆறுதலுக்கே
14.aa, engal aaruthalukkae
எழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவே,
eluntha Yesu kiristhuvae,
ஜெயித்த உமக்கென்றைக்கும்
jeyiththa umakkentaikkum
மாதோத்திரம் உண்டாகவும்.
maathoththiram unndaakavum.
அல்லேலூயா.
allaelooyaa.

Tags

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create