Sathai Nishkalamai Song Lyrics Chords PPT - சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமியமும் இலதாய்

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமியமும் இலதாய்
சித்தாய் ஆனந்தமாய்த் திகழ்கின்ற திரித்துவமே
எத்தால் நாயடியேன் கடைத்தேறுவன் என்பவந்தீர்ந்து
அத்தா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

எம்மா விக்குருகி உயிரீந்து புரந்ததற்கோர்
கைம்மாறுண்டுகொலோ கடைகாறுங் கையடையாய்
சும்மாரட்சணை செய் சொல்சுதந்தரம் யாதுமிலேன்
அம்மான் உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

திரைசேர் வெம்பவமாம் கடல்முழ்கிய தீயரெமைக்
கரைசேர்த் துய்க்க வென்றே புணையாயினை கண்னிலியான்
பரசேன் பற்றுகிலேன் என்னைப்பற்றிய பற்றுவிடாய்
அரசே உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

தாயே தந்தை தமர் குருசம்பத்து நட்பெவையும்
நீயே எம்பொருமான் கதிவேறிலை நிண்ணயங்காண்
ஏயே என்றிகழும் உலகோடெனக் கென்னுரிமை
ஆயே உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

பித்தேறிச் சுழலும் ஜெகப்பேய்பிடித் துப்பவதே
செத்தேன் உன்னருளால் பிழைத்தேன்மறு ஜென்மம தாய்
எத்தோ ஷங்களையும் பொறுத்தென்றும் இரங்குகவென்று
அத்தா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

துப்பார் சிந்தையிலேன் மறைந்தீட்டிய தொல்வினையும்
தப்பா தேவெளியாநடுநாளெனைத் தாங்கிக்கொள்ள
இப்பா ருய்யவென்றே மனுக்கோலமெ டுத்த எங்கள்
அப்பா உன்னையல்லால் எனக்கார்துணை யாருறவே

Tamil christian, tamil christian songs, tamil christian songs lyrics, tamil christian songs ppt, tamil christian devotional songs,Keerthanaigal songs, sathai nishkalamai songs, sathai nishkalamai songs lyrics

Download PPT

1. Sathai Nishkalamai, oru samiyamamadhai
Sithai Anandamai, Thigazhgindra thiruthavame…..

2. Emma vikurigi, uyireendru pirandadarkor
Kymar undukolo, karayayinai kiyidayan
Summa ratchanai sei, solsudandaram yadumillai
Amman unnai allal, yenakarthunai yar udavi

3. Thaye, Thandhai tamar, Gurusambathu natpevayum
Neeye em peruman, Kathi Veriyillai Ninnayangan
Aeye, endrigazhum, ulagodenakennurimai
Aaye, unnai allal enkarthunai arudhavi……..

4.

5. Thiraiser Vembavamam, Kadal Muzhgiye Theeyeremai
Karaiserthuykavendre, puniyayinai kanniliyan….
Paraser patradalil, ennai patriya patruvidai
Arase Unnai Allal, Enakarthunai Arudavi

Sathai Nishkalamai
Sathai Nishkalamai
1. சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்
1. saththaay nishkalamaayoru saamiya mummila thaaych
சித்தாயானந்தமாய்த் திகழ்கின்ற திரித்துவமே
siththaayaananthamaayth thikalkinta thiriththuvamae
எத்தால் நாயடியேன், கடைத்தேறுவனென் பாவந்தீர்ந்து
eththaal naayatiyaen, kataiththaeruvanen paavantheernthu
அத்தாவுன்னை யல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?
aththaavunnai yallaa lenakkaar thunnai yaaruravae?
2. எம்மாவிக்குருகி உயிரீந்து புரந்த தற்கோர்
2. emmaavikkuruki uyireenthu purantha tharkor
கைமாறுண்டு கொலோ? கடைகாறும் கையடையாய்
kaimaarunndu kolo? kataikaarum kaiyataiyaay
சும்மா ரஷணை செய் சொல் சுதந்தரம் யாதுமிலேன்
summaa rashannai sey sol suthantharam yaathumilaen
அம்மானுன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?
ammaanunnaiyallaa lenakkaar thunnai yaaruravae?
3. ஈண்டே யென்னுள்ளத்தில் விசுவாச விளக்கிலங்கத்
3. eenntae yennullaththil visuvaasa vilakkilangath
தூண்டா யென்னிலந்தோ மயல் சூழ்ந்து கெடுத்திடுங்காண்
thoonndaa yennilantho mayal soolnthu keduththidungaann
மாண்டா யெம் பிழைக்காய் உயிர்த்தாயெமை வாழ்விக்கவே
maanndaa yem pilaikkaay uyirththaayemai vaalvikkavae
ஆண்டா யுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே?
aanndaa yunnai yallaalenakkaar thunnai yaaruravae?
4. மையார் கண்ணிருண்டு செவி வாயடைத்துக் குழறி
4. maiyaar kannnnirunndu sevi vaayataiththuk kulari
ஐயால் மூச்சொடுங்கி உயிராக்கை விட்டே கிடும்நாள்
aiyaal moochchaொdungi uyiraakkai vittae kidumnaal
நையேல் கை வெகிவேனுனை நாணுண் பஞ்சலென
naiyael kai vekivaenunai naanunn panjalena
ஐயா உன்னையல்லா லெனக்கார் துணை யாருறவே?
aiyaa unnaiyallaa lenakkaar thunnai yaaruravae?
5. திரைசேர் வெம்பவமாங் கடல் மூழ்கிய தீயரெமைக்
5. thiraiser vempavamaang kadal moolkiya theeyaremaik
கரை சேர்த்துய்க்க வென்றே புணையாயினை கண்ணிலியான்
karai serththuykka vente punnaiyaayinai kannnniliyaan
பரசேன் பற்றுகிலேனெனைப் பற்றிய பற்றுவிடாய்
parasen pattukilaenenaip pattiya pattuvidaay
அரசேயுன்னை யல்லாலெனக்கார் துணை யாருறவே
araseyunnai yallaalenakkaar thunnai yaaruravae

Tags

Create Church Mini Website and Digital Visting Card.

You can add your church and ministry for free.
Register/Create